Издавач
Велес Табак АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
Алексо Демниевски бр. 63
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
nikolov.milan@yahoo.com.mk
Веб страница
Телефон
+389 43 235 188
Факс
/
Година 2016 2015 2014
Вкупен приход од редовни активности 1.372 1.089 1.485
Оперативна добивка -67.865 -8.311 -2.746
Добивка по оданочување -67.915 -8.817 -2.746
Главнина 18.322 86.237 95.053
Вкупно обврски 78.102 80.168 80.599
Вкупно средства 96.424 166.405 175.652
Пазарна капитализација 2.534 2.534 2.534
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2016 2015 2014
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -4.946,43% -763,18% -184,92%
Нето добивка по акција (EPS) -536,03 -69,59 -21,67
Поврат на вкупните средства (ROA) -70,43% -5,30% -1,56%
Поврат на капиталот (ROE) -370,67% -10,22% -2,89%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 144,61 680,64 750,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,03 0,03
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес е откуп, обработка,
ферментација и продажба на тутун.

Одборот на директори
Валентина Ристова- Претседател
Луиза Јанева
Лоза Филџанова
Ацо Гичев
Милан Николов

 1. Јавна опомена за котираните друштва Технометал Вардар АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес

  На седницата одржана на 20.12.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на следниве друштва котирани на Официјалниот пазар...
 2. Јавна опомена за котираните друштва Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес
 3. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес
 4. Јавна опомена за котираните друштва Карбо Нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва Карно нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVETA101016
Вкупно издадени ХВ
126.700
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци