Издавач
Трудбеник АД Охрид
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Кеј Маршал Тито ББ
Град
Охрид
Држава
Македонија
e-mail адреса
trudbenikohrid@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Соња Томаноска
Телефон
+389 46 523 160
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 0 55 951
Оперативна добивка -1.696 -1.592 -1.051
Добивка по оданочување -1.696 -1.592 -1.125
Главнина 8.868 10.564 12.155
Вкупно обврски 42.925 42.110 41.394
Вкупно средства 51.793 52.674 53.549
Пазарна капитализација 1.968 1.968 1.968
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % -2.894,55% -110,52%
Нето добивка по акција (EPS) -44,06 -41,36 -29,23
Поврат на вкупните средства (ROA) -3,27% -3,02% -2,10%
Поврат на капиталот (ROE) -19,12% -15,07% -9,26%
Коефициент цена/ добивка по акција
Книговодствена вредност по акција 230,40 274,46 315,80
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е изградба на стамбени и нестамбени згради

Одбор на Директори
Ацо Спироски
Соња Томаноска
Митко Спироски

  1. Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид

    Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид
  2. Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид

    Јавна опомена за котираното друштво Трудбеник АД Охрид
  3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTRDB101012
Вкупно издадени ХВ
38.490
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци