Издавач
Трготекстил Малопродажба АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Луј Пастер бр.5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
vlatko_krstevski@hotmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 2 3227 259
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 60.378 29.501 20.075
Оперативна добивка -14.199 -34.988 -7.674
Добивка по оданочување -4.280 -8.260 -7.665
Главнина 132.164 136.445 145.452
Вкупно обврски 5.423 10.082 5.772
Вкупно средства 132.587 146.527 151.224
Пазарна капитализација 34.300 34.300 34.300
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -23,52% -118,60% -38,23%
Нето добивка по акција (EPS) -6,11 -11,80 -10,95
Поврат на вкупните средства (ROA) -3,23% -5,64% -5,07%
Поврат на капиталот (ROE) -3,24% -6,05% -5,27%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 188,81 194,92 207,79
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,26 0,25 0,24
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Друштвото Трготекстил Малопродажба АД Скопје е овластено да ги врши следните активности:
• Приоритетна дејност на друштвото е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг);
• Под други дејности друштвото ги обавува сите дејности евидентирани во надворешниот промет.

Одбор на Директори 
Викторија Џимревска
Злата Џимревска
Влатко Крстевски
Атанас Даутовски
Томислав Даравелски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTSMP101014
Вкупно издадени ХВ
700.000
Последно тргување: 16.08.2019
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Просечна цена:
99,00
Количина:
50
Промет:
4.950
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
99,00
Минимална цена:
99,00
Количина:
50
Промет:
4.950
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци