Издавач
Топлификација АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Лондонска бр. 8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
kontakt@toplifikacija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Драган Макенаџиев
Телефон
+389 2 3097 600
Факс
+389 2 3076 057
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 140.199 34.313 39.689
Оперативна добивка -2.156 10.233 46.260
Добивка по оданочување 3.398 11.291 31.135
Главнина 1.747.303 1.713.145 1.700.283
Вкупно обврски 1.265.103 1.241.240 1.276.308
Вкупно средства 3.012.406 2.954.385 2.976.589
Пазарна капитализација 767.102 445.050 270.153
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -1,54% 29,82% 116,56%
Нето добивка по акција (EPS) 7,55 25,09 69,19
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,11% 0,38% 1,05%
Поврат на капиталот (ROE) 0,19% 0,66% 1,83%
Коефициент цена/ добивка по акција 225,78 39,42 8,68
Книговодствена вредност по акција 3.882,89 3.806,99 3.778,41
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,44 0,26 0,16
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Топлификација АД Скопје е компанија која врши производство и дистрибуција на топлинска енергија во Скопје, Македонија. Поделена на пет организациони единици, преку кои ја координира целокупната дистрибитивна мрежа во должина од 170 километри и четири главни погони. Покрај главната функција, компанијата врши и дистрибуција на природен гас, конструкција и инсталација на централна топлификациона мрежа и дистрибуција на гас и транспорт на течни горива, подготовка на студии, инвестициони програми и комплетна техничка документација за експлоатација на термална енергија, централни топлификациони системи, поправка и одржување на опрема за електрични мерења и регулација, додатна научно - истражувачка работа во полето на топлинска енергија.

Надзорен одбор
Димитар Сулев
Ивица Стојановски
Миодраг Милошевиќ
Бостјан Кухар
Гроздан Делидинков


Управен Одбор
Д-р Димитар Хаџи Мишев - Претседател и Генерален директор
Зоран Колев
Дине Илев
Зоран Ковачевски
Георги Велевски

 
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTPLF101010
Вкупно издадени ХВ
450.000
Последно тргување: 01.11.2018
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Просечна цена:
1.000,00
Количина:
97
Промет:
97.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.279,00
Минимална цена:
750,00
Количина:
29.887
Промет:
43.831.184
Број на трансакции:
649

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци