Издавач
Технометал-Вардар АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Ѓуро Стругар бр. 5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tehvar01@tehnometal-vardar.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Димитриевска
Телефон
+389 2 3165007
Факс
+389 2 3166476
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 79.294 141.877 61.363
Оперативна добивка -64.799 -306.704 5.276
Добивка по оданочување -65.035 -310.407 55
Главнина 65.284 130.319 294.461
Вкупно обврски 478.036 821.439 797.221
Вкупно средства 543.320 951.758 1.091.682
Пазарна капитализација 8.019 12.830 41.296
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -81,72% -216,18% 8,60%
Нето добивка по акција (EPS) -811,05 -3.871,09 0,69
Поврат на вкупните средства (ROA) -11,97% -32,61% 0,01%
Поврат на капиталот (ROE) -99,62% -238,19% 0,02%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 750,83
Книговодствена вредност по акција 814,16 1.625,21 3.672,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,12 0,10 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Технометал – Вардар АД Скопје е компанија чија основна дејност е увоз-извоз, големопродажба, како и малопродажба на широк асортиман на производи од железо и челик, електро и индустриски материјали, механизација и возила, хемиски, текстилни и прехрамбени производи. Исто така компанијата нуди и услуги од областа на шпедиција и складирање, осигурување, туризам и угостителство. Главното седиште на компанијата се наоѓа во Скопје, Р.Македонија.

Одбор на директори
Виолета Димитриевска - извршен директор
Кочо Моцан
Цаца Зикова
Зоран Арнаутов
Александар Илијевски

 

 1. Јавна опомена за котираните друштва Технометал Вардар АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес

  На седницата одржана на 20.12.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на следниве друштва котирани на Официјалниот пазар...
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTEHV101019
Вкупно издадени ХВ
80.186
Последно тргување: 21.02.2019
Максимална цена:
80,00
Минимална цена:
80,00
Просечна цена:
80,00
Количина:
13.960
Промет:
1.116.800
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
80,00
Минимална цена:
80,00
Количина:
16.660
Промет:
1.332.800
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци