Издавач
Струмица табак АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Ванчо Китанов бр.1
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
strtabak@t-home.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Верица Лазарова
Телефон
034/ 346 562
Факс
034/ 346 585
Година 2016 2015 2014
Вкупен приход од редовни активности 639.298 471.751 1.358.626
Оперативна добивка -419.395 43.895 51.014
Добивка по оданочување -457.890 4.998 12.886
Главнина 437.327 900.214 908.102
Вкупно обврски 758.071 855.258 641.252
Вкупно средства 1.195.398 1.755.472 1.549.354
Пазарна капитализација 72.626 80.524 99.860
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2016 2015 2014
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -65,60% 9,30% 3,75%
Нето добивка по акција (EPS) -5.043,84 55,06 141,94
Поврат на вкупните средства (ROA) -38,30% 0,28% 0,83%
Поврат на капиталот (ROE) -104,70% 0,56% 1,42%
Коефициент цена/ добивка по акција - 16,11 7,75
Книговодствена вредност по акција 4.817,33 9.916,21 10.003,11
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,17 0,09 0,11
Дивиденда по акција 55,05 142,00
Дивиденден принос 0,00% 6,21% 12,91%
Основната дејност на “Струмица Табак” А.Д. Струмица е производство на тутунски производи
Одбор на директори
Јоанис Михалидис - Претседател
Аристедес Хаџистефану 
Панајотис Тахтелидис
Мојсо Скилески
Панче Орцев
Верица Лазарова
Митко Матеничаров
Синтија Михалидоу
Спирос Антомелидес
  1. Јавна опомена за котираните друштва Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес

    Јавна опомена за котираните друштва Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSTTB101013
Вкупно издадени ХВ
90.782
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци