Издавач
СН Осигурителен Брокер АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Димитар Илиевски Мурато бр.5
Град
Битола
Држава
Република Северна Македонија
e-mail адреса
info@snbroker.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Елена Трајчевска Павловска
Телефон
+389 47 553 390
Факс
+389 47 553 309
Година 2023 2022 2022
Вкупен приход од редовни активности 325.914 299.174 276.320
Оперативна добивка 100.733 91.641 91.640
Добивка по оданочување 43.584 54.149 54.149
Главнина 256.148 216.229 233.058
Вкупно обврски 1.633.790 1.382.884 1.366.055
Вкупно средства 1.889.938 1.599.113 1.599.113
Пазарна капитализација 75.830 75.830 75.830
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2022
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 30,91% 30,63% 33,16%
Нето добивка по акција (EPS) 5.747,59 7.140,84 7.140,84
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,31% 3,39% 3,39%
Поврат на капиталот (ROE) 17,02% 25,04% 23,23%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,02 0,01 0,01
Книговодствена вредност по акција 33.779,24 28.514,97 30.734,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,00 0,00 0,00
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Осигурителното брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола e aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи.
Друштвото започна со работа на 04.12.2014 година и  брои 28 подружници распространети на целата територија на Р.С.Македонија, како и мрежа од 106 вработени – професионалци од различни области, со што СН Осигурителен брокер АД Битола претставува најголем осигурителен брокер во државата по основ на бруто полисирана премија, број на вработени, број на подружници и реализирани штети. Друштвото располага со 27 осигурителни брокери, два машински инженери во Отсек за возила и друг специјализиран кадар. Главна дејност на друштвото е:проценка на ризик, посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие, проценка и посредување во реализирање на оштетни побарувања, откуп на оштетни побарувања, советување и откуп на побарувања.

Одбор на директори:

- Христо Кондовски, Претседател, неизвршен член

- Благој Бошевски, Неизвршен, независен член

- Иванчо Дафовски, Неизвршен член

- Николина Таневска, Извршен член

- Зоран Пејчиновски, Извршен член

 

  1. Котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола

    На седницата одржана на 27.05.2022 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на корпоративни обврзници издадени од СН Осигурителен брокер АД Битола на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација.
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKSNOB200014
Вкупно издадени ХВ
7.583
Последно тргување: 28.03.2024
Максимална цена:
90,00
Минимална цена:
90,00
Просечна цена:
90,00
Количина:
1.373
Промет:
12.357.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
90,00
Количина:
1.473
Промет:
13.357.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
корпоративни обврзници, преносливи, субординирани, необезбедени, со фиксна каматна стапка.
Вредност на емисијата
75.830.000 MKD
Количина на издадени хартии од вредност
7.583
Номинална вредност
10.000 MKD
Датум на издавање на инструментот
01.03.2022
Датум на достасување на инструментот
28.02.2027
Висина на каматна стапка
Фиксна годишна камата од 6% за целиот период
Датум на исплата на камата
28.02.2023; 29.02.2024; 28.02.2025; 28.02.2026 и 28.02.2027 година
Опција за предвремен откуп
Обврските врз основа на корпоративните обврзници не можат да бидат откупени или привремено отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација
Опција за конвертабилност во друг инструмент
нема
Останати карактеристики на инструментот
нема