Издавач
Сковин АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.15-ти Корпус бр.2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
skovinad@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
+389 77 86 20 25
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 130.877 173.177 210.326
Оперативна добивка -117.170 -112.252 11.421
Добивка по оданочување -121.960 -117.784 274
Главнина -342.081 141.097 258.881
Вкупно обврски 507.762 619.141 629.968
Вкупно средства 165.681 760.238 888.849
Пазарна капитализација 548.477 548.477 220.488
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -89,53% -64,82% 5,43%
Нето добивка по акција (EPS) -111,18 -107,37 0,25
Поврат на вкупните средства (ROA) -73,61% -15,49% 0,03%
Поврат на капиталот (ROE) 35,65% -83,48% 0,11%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 804,70
Книговодствена вредност по акција - 128,63 236,00
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -1,60 3,89 0,85
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Сковин АД Скопје е винарска визба со 34-годишна традиција во производство на грозје, вино и вински дестилат и нивна продажба на големо и мало на домашниот и на странските пазари. Сковин е една од најдобро опремените винарници во регионот, која произведува големи количества висококвалитетни вина според најнови технологии и стандарди и обезбедува широка дистрибуција во земјава и странство.

Одбор на директори 
Драган Наков - Претседател и неизвршен член
Билјана Тодоровска - извршен член 
Сашо Наков - неизвршен член
Иван Бошковски - независен член

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSKOV101013
Вкупно издадени ХВ
1.096.954
Последно тргување: 21.10.2020
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
50,00
Просечна цена:
50,00
Количина:
100
Промет:
5.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
5,00
Количина:
17.189
Промет:
104.920
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци