Издавач
Сковин АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.15-ти Корпус бр.3
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 210.326 238.137 180.527
Оперативна добивка 11.421 9.220 11.751
Добивка по оданочување 274 305 311
Главнина 258.881 258.606 258.301
Вкупно обврски 629.968 662.753 668.237
Вкупно средства 888.849 921.359 926.538
Пазарна капитализација 220.488 109.695 54.848
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,43% 3,87% 6,51%
Нето добивка по акција (EPS) 0,25 0,28 0,28
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,03% 0,03% 0,03%
Поврат на капиталот (ROE) 0,11% 0,12% 0,12%
Коефициент цена/ добивка по акција 804,70 359,66 176,36
Книговодствена вредност по акција 236,00 235,75 235,47
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,85 0,42 0,21
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Сковин АД Скопје е винарска визба со 34-годишна традиција во производство на грозје, вино и вински дестилат и нивна продажба на големо и мало на домашниот и на странските пазари. Сковин е една од најдобро опремените винарници во регионот, која произведува големи количества висококвалитетни вина според најнови технологии и стандарди и обезбедува широка дистрибуција во земјава и странство.

Одбор на директори 
Драган Наков - Претседател и неизвршен член
Билјана Тодоровска - извршен член 
Сашо Наков - неизвршен член
Иван Бошковски - независен член

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSKOV101013
Вкупно издадени ХВ
1.096.954
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци