Издавач
Сковин АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.15-ти Корпус бр.2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
skovinad@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Билјана Тодоровска
Телефон
+389 78 308-889
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 4.061 130.877 173.177
Оперативна добивка -37.112 -117.170 -112.252
Добивка по оданочување -37.581 -121.960 -117.784
Главнина -379.662 -342.081 141.097
Вкупно обврски 409.667 507.762 619.141
Вкупно средства 30.005 165.681 760.238
Пазарна капитализација 54.848 548.477 548.477
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -913,86% -89,53% -64,82%
Нето добивка по акција (EPS) -34,26 -111,18 -107,37
Поврат на вкупните средства (ROA) -125,25% -73,61% -15,49%
Поврат на капиталот (ROE) 9,90% 35,65% -83,48%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - 128,63
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,14 -1,60 3,89
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Сковин АД Скопје е акционерско друштво со седиште во Скопје.

Одбор на директори 
Билјана Тодоровска - извршен член 
Сашо Наков - неизвршен член
Иван Бошковски - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Бришење на издавачот Сковин АД Скопје од „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 11.02.2021 година Берзата изврши бришење на издавачот Сковин АД Скопје...
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSKOV101013
Вкупно издадени ХВ
1.096.954
Последно тргување: 13.09.2021
Максимална цена:
18,00
Минимална цена:
18,00
Просечна цена:
18,00
Количина:
155
Промет:
2.790
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
11,00
Количина:
1.755
Промет:
24.290
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци