Издавач
Силекс АД Кратово
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Гоце Делчев бр.70
Град
Кратово
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Власте Савевски
Телефон
/
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 4.124 435.063 324.608
Оперативна добивка -27.685 -99.368 29
Добивка по оданочување -27.685 -98.553 -4.567
Главнина 790.800 725.959 749.988
Вкупно обврски 74.252 362.965 392.895
Вкупно средства 865.052 1.088.924 1.142.883
Пазарна капитализација 31.602 31.602 31.602
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -671,31% -22,84% 0,01%
Нето добивка по акција (EPS) -61,32 -218,30 -10,12
Поврат на вкупните средства (ROA) -3,20% -9,05% -0,40%
Поврат на капиталот (ROE) -3,50% -13,58% -0,61%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 1.751,63 1.608,01 1.661,24
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,04 0,04 0,04
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на „Силекс“ АД Кратово е рударство и вадење камен

Управен одбор 
Љубислав Иванов - Претседател 
Горан Ивановски 
Михаил Цветков 
Мишо Илиевски 
Здравко Тончевски 
Панче Мијалковски 
Власте Савевски 

Надзорен одбор 
Добро Иванов - Претседател 
Мите Андоновски 
Владе Ивановски 
Зоранчо Јакимов 
Бранко Доневски

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSILK101013
Вкупно издадени ХВ
451.464
Последно тргување: 13.03.2019
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Просечна цена:
70,00
Количина:
313
Промет:
21.910
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
70,00
Минимална цена:
70,00
Количина:
1.613
Промет:
112.910
Број на трансакции:
12

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци