Издавач
Сигурносно стакло АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Моша Пијаде ББ
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Најдоски Драган
Телефон
+389 48 402 210
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 7.920 3.493 4.815
Оперативна добивка 885 -2.142 -2.999
Добивка по оданочување 805 -2.212 -3.023
Главнина -4.187 -4.992 -2.780
Вкупно обврски 29.478 32.250 30.959
Вкупно средства 25.291 27.258 28.179
Пазарна капитализација 7.482 7.482 7.482
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,17% -61,32% -62,28%
Нето добивка по акција (EPS) 37,66 -103,48 -141,41
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,18% -8,12% -10,73%
Поврат на капиталот (ROE) -19,23% 44,31% 108,74%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,29 - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -1,79 -1,50 -2,69
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основните дејности на издавачот се трговија на мало со метална стока, бои и стакло и издавање и управување со сопствен недвижен имот.

Одбор на директори 
Дарко Китаноски– Претседател 
Драган Најдоски  - извршен директор
Горан Карилоски 

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSSPR101010
Вкупно издадени ХВ
21.377
Последно тргување: 24.12.2019
Максимална цена:
360,00
Минимална цена:
360,00
Просечна цена:
360,00
Количина:
210
Промет:
75.600
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
360,00
Минимална цена:
360,00
Количина:
210
Промет:
75.600
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци