Издавач
РЖ Техничка Контрола АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkontrola2@gmail.com, tkontrola1@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Бошко Угриновски
Телефон
+389 2 3287 691
Факс
+389 2 3287 869
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 97.612 96.839 91.755
Оперативна добивка 14.450 14.930 16.796
Добивка по оданочување 17.958 14.168 16.023
Главнина 197.104 192.165 188.274
Вкупно обврски 13.453 10.128 12.841
Вкупно средства 210.557 202.293 201.115
Пазарна капитализација 116.783 94.689 83.116
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 14,80% 15,42% 18,31%
Нето добивка по акција (EPS) 85,34 67,33 76,15
Поврат на вкупните средства (ROA) 8,53% 7,00% 7,97%
Поврат на капиталот (ROE) 9,11% 7,37% 8,51%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,50 6,68 5,19
Книговодствена вредност по акција 936,72 913,25 894,76
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,59 0,49 0,44
Дивиденда по акција 53,00 50,00 50,00
Дивиденден принос 9,55% 11,11% 12,66%

Основната дејност на Друштвото е Техничко испитување и анализа. РЖ Техничка контрола-АД дава услуги за физичко-хемиски и металуршки
испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Одборот на директори
Методи Андоноски, Претседател
Бошко Угриновски
Душан Начевски
Андреја Андреев
Драган Михајловиќ
Соња Маринова
Крсто Милошевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEKO101013
Вкупно издадени ХВ
210.419
Последно тргување: 03.01.2020
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
700,00
Просечна цена:
700,00
Количина:
8
Промет:
5.600
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
481,00
Количина:
1.863
Промет:
1.165.796
Број на трансакции:
30

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци