Издавач
РЖ Институт АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16 Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
rz.institut@mt.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Владимир Петровски
Телефон
+389 2 3288 000
Факс
+389 2 3287 819
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 68.493 103.781 106.967
Оперативна добивка -53.475 -42.144 -10.811
Добивка по оданочување -49.462 -39.645 -17.383
Главнина -6.875 42.587 82.232
Вкупно обврски 199.271 207.630 184.437
Вкупно средства 192.396 250.217 266.669
Пазарна капитализација 5.216 10.205 13.607
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -78,07% -40,61% -10,11%
Нето добивка по акција (EPS) -436,20 -349,62 -153,30
Поврат на вкупните средства (ROA) -25,71% -15,84% -6,52%
Поврат на капиталот (ROE) 719,45% -93,09% -21,14%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - 375,57 725,19
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,76 0,24 0,17
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Институт АД Скопје се занимава со производствена и истражувачка дејност. Компанијата произведува алуминиум и алуминиумски гранули, огноотпорни материјали за потребите на челичната индустрија, песоци за пескарење и за кочни системи, индустриска вар. Истражувачката дејност на компанијата вклучува истражување од областа на рударството и металургијата. Седиштето на компанијата се наоѓа во Скопје.

Одбор на директори
Владимир Петровски - в.д. извршен директор
Александар Панов- претседател
Славица Чикова- член
Ана Јорданова - член
Снежана Сиљановска- член
Бошко Угриновски- независен член

 1. Внесување на издавачот РЖ Институт АД Скопје на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачот РЖ Институт АД Скопје на „Листата за набљудување“
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Институт АД Скопје и ЗК Пелагонија АД Битола

  а седницата одржана на 09.03.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKINST101012
Вкупно издадени ХВ
113.394
Последно тргување: 26.03.2021
Максимална цена:
45,00
Минимална цена:
45,00
Просечна цена:
45,00
Количина:
370
Промет:
16.650
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
46,00
Минимална цена:
45,00
Количина:
668
Промет:
30.358
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци