Издавач
РЖ Институт АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16 Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
rz.institut@mt.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Злате Коцевски; Божиновски Тодор
Телефон
+389 2 3288 000
Факс
+389 2 3287 819
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 106.967 121.961 96.677
Оперативна добивка -10.811 -3.282 -9.795
Добивка по оданочување -17.383 25 -16.141
Главнина 82.232 99.615 99.590
Вкупно обврски 184.437 185.713 204.908
Вкупно средства 266.669 285.328 304.498
Пазарна капитализација 13.607 13.607 13.607
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -10,11% -2,69% -10,13%
Нето добивка по акција (EPS) -153,30 0,22 -142,34
Поврат на вкупните средства (ROA) -6,52% 0,01% -5,30%
Поврат на капиталот (ROE) -21,14% 0,03% -16,21%
Коефициент цена/ добивка по акција - 544,29 -
Книговодствена вредност по акција 725,19 878,49 878,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,17 0,14 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Институт АД Скопје се занимава со производствена и истражувачка дејност. Компанијата произведува алуминиум и алуминиумски гранули, огноотпорни материјали за потребите на челичната индустрија, песоци за пескарење и за кочни системи, индустриска вар. Истражувачката дејност на компанијата вклучува истражување од областа на рударството и металургијата. Седиштето на компанијата се наоѓа во Скопје.

Одбор на директори
Сашко Јованов - в.д. извршен директор
Александар Панов- претседател
Славица Чикова- член
Ана Јорданова - член
Снежана Сиљановска- член
Бошко Угриновски- независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKINST101012
Вкупно издадени ХВ
113.394
Последно тргување: 06.12.2019
Максимална цена:
90,00
Минимална цена:
90,00
Просечна цена:
90,00
Количина:
30
Промет:
2.700
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
123,00
Минимална цена:
90,00
Количина:
102
Промет:
10.141
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци