Издавач
Охридска банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Орце Николов бр. 54
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
obinfo@ob.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Атанас Стојчески
Телефон
+ 389 2 3167 600
Факс
+ 389 2 3117 164
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.959.475 1.956.682 1.861.602
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 351.019 435.003 399.416
Главнина 3.327.155 3.019.556 2.624.464
Вкупно обврски 31.881.876 32.801.229 30.292.148
Вкупно средства 35.209.031 35.820.785 32.916.612
Пазарна капитализација 2.105.213 1.671.890 1.115.653
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 800,34 991,83 910,69
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,00% 1,21% 1,21%
Поврат на капиталот (ROE) 10,55% 14,41% 15,22%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,00 3,84 2,79
Книговодствена вредност по акција 7.586,09 6.884,75 5.983,92
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,63 0,55 0,43
Дивиденда по акција 68,00 99,00 91,00
Дивиденден принос 1,42% 2,60% 3,58%

Охридска Банка АД Скопје е универзална банкарска институција која нуди широк спектар на домашни и меѓународни банкарски услуги на своите комитенти - правни и физички лица како и работа со хартии од вредност. Широкиот асортиман на Банката нуди краткорочни и долгорочни заеми, микрокредитирање, овозможува меѓународни и домашни плаќања, електронско и мобилно банкарство, странски кредитни линии, платежни картички, платен промет во земјата и странство. Покрај централното седиште на Банката во Скопје, таа поседува и дваесет и седум експозитури ширум земјата и тоа во Охрид, Скопје, Битола, Струга, Ресен, Прилеп, Кичево, Тетово, Гостивар, Штип, Кочани, Струмица, Куманово, Кавадарци, Велес и Гевгелија.

Управен одбор
Бранка Павловиќ - Претседател
Никола Миткоски
Тома Пувро
Нина Неданоска
 
Надзорен одбор 
Жан-Филип Гијом
Алан Кону
Марија Русева
Цветанка Симоновска
Горан Петревски
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKOHBA101012
Вкупно издадени ХВ
516.350
Последно тргување: 22.02.2019
Максимална цена:
6.900,00
Минимална цена:
6.898,00
Просечна цена:
6.898,94
Количина:
64
Промет:
441.532
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.900,00
Минимална цена:
4.900,00
Количина:
24.060
Промет:
147.879.058
Број на трансакции:
732

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци