Издавач
Охридска банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Орце Николов бр. 54
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
obinfo@ob.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Атанас Стојчески
Телефон
+ 389 2 3167 600
Факс
+ 389 2 3117 164
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 2.025.390 1.959.475 1.956.682
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 577.200 351.019 435.003
Главнина 4.291.376 3.327.155 3.019.556
Вкупно обврски 35.267.352 31.881.876 32.801.229
Вкупно средства 39.558.728 35.209.031 35.820.785
Пазарна капитализација 3.402.747 2.105.213 1.671.890
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 1.117,85 800,34 991,83
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,46% 1,00% 1,21%
Поврат на капиталот (ROE) 13,45% 10,55% 14,41%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,90 6,00 3,84
Книговодствена вредност по акција 8.310,98 7.586,09 6.884,75
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,79 0,63 0,55
Дивиденда по акција 68,00 99,00
Дивиденден принос 0,00% 1,42% 2,60%

Охридска Банка АД Скопје е универзална банкарска институција која нуди широк спектар на домашни и меѓународни банкарски услуги на своите комитенти - правни и физички лица како и работа со хартии од вредност. Широкиот асортиман на Банката нуди краткорочни и долгорочни заеми, микрокредитирање, овозможува меѓународни и домашни плаќања, електронско и мобилно банкарство, странски кредитни линии, платежни картички, платен промет во земјата и странство. Покрај централното седиште на Банката во Скопје, таа поседува и дваесет и седум експозитури ширум земјата и тоа во Охрид, Скопје, Битола, Струга, Ресен, Прилеп, Кичево, Тетово, Гостивар, Штип, Кочани, Струмица, Куманово, Кавадарци, Велес и Гевгелија.

Управен одбор
Нина Неданоска - Претседател
Никола Миткоски
 
Надзорен одбор 
Георг Бухер
Ханс Лудвиг Диксер
Славиша Којиќ
Валбурга Зајдл
Цветанка Симоновска
Горан Петревски
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје

  Решение на КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Охридска банка АД Скопје
 3. Јавна понуда за преземање на Охридска банка АД Скопје

  Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање на Охридска банка АД Скопје
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKOHBA101012
Вкупно издадени ХВ
516.350
Последно тргување: 16.01.2020
Максимална цена:
5.200,00
Минимална цена:
5.200,00
Просечна цена:
5.200,00
Количина:
349
Промет:
1.814.800
Број на трансакции:
9
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.900,00
Минимална цена:
4.950,00
Количина:
18.462
Промет:
113.576.175
Број на трансакции:
462

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци