Издавач
Лотарија на Македонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11а
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@lotarija.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Викторија Насковска
Телефон
+389 2 3 235 100
Факс
+389 2 3 125 095
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 28.288 26.969 31.699
Оперативна добивка 8.621 29.170 13.568
Добивка по оданочување 7.298 25.365 7.742
Главнина 341.062 332.966 307.103
Вкупно обврски 46.842 56.402 69.147
Вкупно средства 387.904 389.368 376.250
Пазарна капитализација 96.924 96.924 20.516
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 30,48% 108,16% 42,80%
Нето добивка по акција (EPS) 45,18 157,02 47,93
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,88% 6,51% 2,06%
Поврат на капиталот (ROE) 2,14% 7,62% 2,52%
Коефициент цена/ добивка по акција 13,28 3,82 2,65
Книговодствена вредност по акција 2.111,32 2.061,20 1.901,10
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,28 0,29 0,07
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Лотарија на Македонија АД Скопје е дејност на коцкање и обложување. Во моментов друштвото посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 3 (три) автомат клубови за кои има Лиценци.

Одбор на директори
Јасмина Цветаноска - Генерален Извршен директор
Драган Наков - Претседател и неизвршен, независен член
Тодор Сејзов - неизвршен член
Штерјо Наков
Митко Димов

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

  Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
 6. Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје

  Исклучување од котација на акциите издадени од Лотарија на Македонија АД Скопје
 7. Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва

  Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOTO101010
Вкупно издадени ХВ
161.540
Последно тргување: 17.12.2019
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
80
Промет:
8.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
280
Промет:
53.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци