Издавач
Карбо Нова АД Крива Паланка
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Маршал Тито бр. 7
Град
Крива Паланка
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 70 371045
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 12.348 9.472 18.405
Оперативна добивка -13.027 59 118
Добивка по оданочување -13.027 53 82
Главнина 168.610 181.638 181.585
Вкупно обврски 10.590 12.954
Вкупно средства 233.498 192.228 194.539
Пазарна капитализација 1.340 1.340 2.635
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -105,50% 0,62% 0,64%
Нето добивка по акција (EPS) -252,78 1,03 1,59
Поврат на вкупните средства (ROA) -5,58% 0,03% 0,04%
Поврат на капиталот (ROE) -7,73% 0,03% 0,05%
Коефициент цена/ добивка по акција - 25,28
Книговодствена вредност по акција 3.271,76 3.524,56 3.523,53
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,01 0,01
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е вадење на камен и друга руда која се применува во градежништвото. Работењето има сезонски карактер бидејќки во зимски услови отежнати се условите за ископ на камен а истовремено побарувачката за производите е намалена поради тоа што градежните работи во зимскиот период поради временските услови се забавени.

Одбор на директори:
Родна Бошкоска - извршен директор
Марија Марковска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Јавна опомена за котираните друштва Карбо Нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва Карно нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKARP101018
Вкупно издадени ХВ
51.535
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци