Издавач
Карбо Нова АД Крива Паланка
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Маршал Тито бр. 7
Град
Крива Паланка
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 18.405 10.900 14.823
Оперативна добивка 142 -1.518 -4.149
Добивка по оданочување 82 -1.689 -4.149
Главнина 181.585 181.503 183.193
Вкупно обврски 12.954 31.455 26.219
Вкупно средства 194.539 212.958 209.412
Пазарна капитализација 2.635 2.635 2.635
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,77% -13,93% -27,99%
Нето добивка по акција (EPS) 1,59 -32,77 -80,51
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,04% -0,79% -1,98%
Поврат на капиталот (ROE) 0,05% -0,93% -2,26%
Коефициент цена/ добивка по акција
Книговодствена вредност по акција 3.523,53 3.521,94 3.554,73
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е вадење на камен и друга руда која се применува во градежништвото. Работењето има сезонски карактер бидејќки во зимски услови отежнати се условите за ископ на камен а истовремено побарувачката за производите е намалена поради тоа што градежните работи во зимскиот период поради временските услови се забавени.

Одбор на директори:
Родна Бошкоска - извршен директор
Марија Марковска

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
  2. Јавна опомена за котираните друштва Карбо Нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес

    Јавна опомена за котираните друштва Карно нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKARP101018
Вкупно издадени ХВ
51.535
Последно тргување: 10.10.2018
Максимална цена:
26,00
Минимална цена:
26,00
Просечна цена:
26,00
Количина:
246
Промет:
6.396
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
26,00
Минимална цена:
26,00
Количина:
32.763
Промет:
851.838
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци