Издавач
Идевелоп АД Скопје - долгорочно суспендирано од котација
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул “Франц Месеснел” број 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@activereception.com
Веб страница
Лице за контакт +
Рејмонд Пауер
Телефон
+389 2 322 0093
Факс
+389 2 322 0008
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 2.996 2.001 3.926
Оперативна добивка -804 -1.549 -11.802
Добивка по оданочување -818 -1.574 -11.851
Главнина -34.072 -33.254 -31.680
Вкупно обврски 47.019 45.955 45.258
Вкупно средства 12.947 12.701 13.578
Пазарна капитализација 39.660 39.660 39.660
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -26,84% -77,41% -300,61%
Нето добивка по акција (EPS) -0,41 -0,79 -5,98
Поврат на вкупните средства (ROA) -6,32% -12,39% -87,28%
Поврат на капиталот (ROE) 2,40% 4,73% 37,41%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -1,16 -1,19 -1,25
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на “ИДЕВЕЛОП“ А.Д. Скопје е останати услуги во врска со информатичка технологија и компјутери

Одбор на директори
Рејмонд Пауер – Претседател и неизвршен член на Одбор на директори
Гордан Јанкуловски – Извршен член на Одборот на Директори - Генерален директор
Павлина Спасовска - Неизвршен член на Одборот на Директори

 1. Долгорочна суспензија од котација на издавачот Идевелоп АД Скопје

  Согласно Одлука на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје...
 2. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 3. Јавна опомена за котираните друштва Агроплод АД Ресен, Идевелоп АД Скопје и Трудбеник АД Охрид

  На седницата одржана на 15.04.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKIDEV101016
Вкупно издадени ХВ
1.983.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци