Издавач
Герас Цунев Трговија АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Гоце Делчев бр. 50
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 6.300 6.569 5.737
Оперативна добивка -7.705 -1.097 10.889
Добивка по оданочување -8.007 -932 10.102
Главнина 90.012 98.019 88.851
Вкупно обврски 9.272 11.637 7.560
Вкупно средства 99.284 109.656 104.182
Пазарна капитализација 37.428 37.428 37.428
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -122,30% -16,70% 189,80%
Нето добивка по акција (EPS) -116,59 -13,57 147,10
Поврат на вкупните средства (ROA) -8,06% -0,85% 9,70%
Поврат на капиталот (ROE) -8,90% -0,95% 11,37%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 3,71
Книговодствена вредност по акција 1.310,68 1.427,27 1.293,77
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,42 0,38 0,42
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Приоритетна дејност на Друштвото е трговија на големо со текстил. Покрај основната дејност, во внатрешниот правен промет Друштвото има регистрирано уште над 70 дејности, како и надворешно – трговски промет

Одбор на Директори
Димитар Бончев- Претседател
Снежана Јанева
Никола Василев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА среда
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGECT101013
Вкупно издадени ХВ
68.676
Последно тргување: 14.09.2018
Максимална цена:
500,00
Минимална цена:
500,00
Просечна цена:
500,00
Количина:
1.155
Промет:
577.500
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
500,00
Минимална цена:
500,00
Количина:
1.155
Промет:
577.500
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци