Издавач
Герас Цунев Трговија АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Гоце Делчев бр. 50
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Јорданчо Трајков
Телефон
+389 34 34 7811
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 3.599 6.102 5.410
Оперативна добивка -3.734 -3.255 -3.756
Добивка по оданочување -3.117 -2.707 -3.289
Главнина 73.606 79.430 86.723
Вкупно обврски 1.789 1.038 -4.842
Вкупно средства 75.395 78.358 81.881
Пазарна капитализација 34.338 34.338 34.338
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -103,75% -53,34% -69,43%
Нето добивка по акција (EPS) -45,39 -39,42 -47,89
Поврат на вкупните средства (ROA) -4,13% -3,45% -4,02%
Поврат на капиталот (ROE) -4,23% -3,41% -3,79%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 1.071,79 1.156,59 1.262,78
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,47 0,43 0,40
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Приоритетна дејност на Друштвото е трговија на големо со текстил. Покрај основната дејност, во внатрешниот правен промет Друштвото има регистрирано уште над 70 дејности, како и надворешно – трговски промет

Одбор на Директори
Катерина Бојовиќ Заева
Снежана Јанева - извршен директор
Славица Заева

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА среда
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGECT101013
Вкупно издадени ХВ
68.676
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци