Издавач
Герас Цунев Конфекција АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Гоце Делчев бр. 50
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
mkgeras@t-home.mk
Веб страница
Телефон
+389 34 347 811
Факс
+389 34 347 825
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 2.829 2.221 2.299
Оперативна добивка -1.523 -172 -768
Добивка по оданочување -1.637 -803 -2.293
Главнина -16.852 -15.245 -14.441
Вкупно обврски 39.380 41.071 42.051
Вкупно средства 22.528 28.449 27.609
Пазарна капитализација 33.996 20.398 40.455
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -53,84% -7,74% -33,41%
Нето добивка по акција (EPS) -24,08 -11,81 -33,72
Поврат на вкупните средства (ROA) -7,27% -2,82% -8,31%
Поврат на капиталот (ROE) 9,71% 5,27% 15,88%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -2,02 -1,34 -2,80
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Друштвото КОНФЕКЦИЈА ГЕРАС ЦУНЕВ АД СТРУМИЦА од која се остваруваат приходите е производство на друга горна облека. Покрај основната дејност, во внатрешниот правен промет Друштвото има регистрирано уште над 70 дејности, како и надворешно – трговски промет

Одбор на Директори
Кирил Вргаљаков- Претседател
Џоко Делев
Митко Димитровски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА среда
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGECK101012
Вкупно издадени ХВ
67.992
Последно тргување: 20.09.2019
Максимална цена:
500,00
Минимална цена:
500,00
Просечна цена:
500,00
Количина:
761
Промет:
380.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
500,00
Минимална цена:
500,00
Количина:
761
Промет:
380.500
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци