Издавач
ФАКОМ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Булевар Александар Македонски бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fakom.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Зоран Стојановски
Телефон
+389 2 5513 100
Факс
+389 2 3287 699
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 1.376.668 1.294.935 1.204.090
Оперативна добивка 19.614 4.484 25.996
Добивка по оданочување 15.458 2.319 18.105
Главнина 594.304 578.380 586.620
Вкупно обврски 422.666 728.173 445.564
Вкупно средства 1.016.970 1.306.553 1.032.183
Пазарна капитализација 402.000 402.000 368.500
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,42% 0,35% 2,16%
Нето добивка по акција (EPS) 230,72 34,61 270,22
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,52% 0,18% 1,75%
Поврат на капиталот (ROE) 2,60% 0,40% 3,09%
Коефициент цена/ добивка по акција 26,01 173,35 20,35
Книговодствена вредност по акција 8.870,21 8.632,54 8.755,52
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,68 0,70 0,63
Дивиденда по акција 157,30
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 2,86%

Основната дејност на ФАКОМ АД - Скопје е проектирање,производство и монтажа на челична конструкција и делови на конструкции, сите видови на заварени носачи и изградба и како монтажа на опрема за капитални индустриски и термоенергетски објекти.

Управен Одбор 
Мартин Велковски – Претседател и Генерален директор 
Зоран Стојановски - Заменик Претседател и Заменик Генерален директор
Бојан Јордановски
Димче Галовски
Снежана Сиљановска
Игор Трајковски 

Надзорен Одбор 
Минчо Јорданов– Претседател 
Наташа Јорданова 
Горан Мауровски 
Ѓорѓи Савов
Александар Николовски 

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFAKM101015
Вкупно издадени ХВ
67.000
Последно тргување: 08.05.2019
Максимална цена:
7.200,00
Минимална цена:
7.200,00
Просечна цена:
7.200,00
Количина:
10
Промет:
72.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
7.200,00
Минимална цена:
6.300,00
Количина:
21
Промет:
141.300
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци