Издавач
Единство АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Гоце Делчев бр. 62
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
edinstvo_smetkovodstvo@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Поповски Александар
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 66.631 76.090 75.789
Оперативна добивка -7.924 3.005 -8.661
Добивка по оданочување -10.465 69 -12.143
Главнина 136.516 147.211 146.782
Вкупно обврски 60.434 51.781 58.041
Вкупно средства 196.950 198.992 204.823
Пазарна капитализација 12.240 12.240 12.604
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -11,89% 3,95% -11,43%
Нето добивка по акција (EPS) -259,05 1,70 -300,60
Поврат на вкупните средства (ROA) -5,31% 0,03% -5,93%
Поврат на капиталот (ROE) -7,67% 0,05% -8,27%
Коефициент цена/ добивка по акција - 178,21 -
Книговодствена вредност по акција 3.379,36 3.644,10 3.633,49
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,09 0,08 0,09
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвотое е производство на панталони, сако, јакни, сукни, капи и останато.

Управен одбор
Димитар Поповски
Кузманов Иљо - Претседател и генерален директор
Мирјана Поп-Стојанова


Надзорен одбор
Сашко Кузманов
Живко Поповски - Претседател
Ристо Пандев

  1. Јавна опомена за котираното друштво Единство АД Струмица

    На седницата одржана на 19.06.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEDIN101016
Вкупно издадени ХВ
40.397
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци