Издавач
Единство АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Гоце Делчев бр. 62
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
edinstvo_smetkovodstvo@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Поповски Александар
Телефон
+389 34 321 402
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 46.176 35.050 31.848
Оперативна добивка 3.610 3.212 -17.582
Добивка по оданочување 48 29 -19.910
Главнина 103.058 103.009 102.981
Вкупно обврски 85.940 86.008 89.101
Вкупно средства 188.998 189.018 192.082
Пазарна капитализација 12.240 12.240 12.240
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,82% 9,16% -55,21%
Нето добивка по акција (EPS) 1,20 0,71 -492,85
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,03% 0,02% -10,37%
Поврат на капиталот (ROE) 0,05% 0,03% -19,33%
Коефициент цена/ добивка по акција 252,60 428,47 -
Книговодствена вредност по акција 2.551,12 2.549,92 2.549,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,12 0,12 0,12
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвотое е производство на панталони, сако, јакни, сукни, капи и останато.

Управен одбор
Сашко Кузманов - Претседател и генерален директор
Димитар Поповски
Александар Поповски

Надзорен одбор
Иљо Кузманов 
Живко Поповски
Милан Кузманов

 1. Внесување на издавачот Единство АД Струмица на „Листата за набљудување"

  Внесување на издавачот Единство АД Струмица на „Листата за набљудување"
 2. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Единство АД Струмица

  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Единство АД Струмица
 3. Јавна опомена за котираното друштво Единство АД Струмица

  На седницата одржана на 27.11.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката...
 4. Јавна опомена за котираното друштво Единство АД Струмица

  На седницата одржана на 19.06.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEDIN101016
Вкупно издадени ХВ
40.397
Последно тргување: 11.07.2023
Максимална цена:
80,00
Минимална цена:
80,00
Просечна цена:
80,00
Количина:
15.431
Промет:
1.234.480
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
80,00
Минимална цена:
60,00
Количина:
17.232
Промет:
1.342.540
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци