Издавач
ДС Смитх АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1632, бр. 1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@komuna.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Олгица Кржева
Телефон
+389 2 551081
Факс
+389 2 551069
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 739.491 635.070 602.016
Оперативна добивка 35.023 29.888 47.857
Добивка по оданочување 22.109 16.604 33.234
Главнина 307.415 285.305 268.701
Вкупно обврски 456.022 406.177 390.653
Вкупно средства 763.437 691.482 659.354
Пазарна капитализација 138.105 138.105 138.105
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,74% 4,71% 7,95%
Нето добивка по акција (EPS) 79,24 59,51 119,12
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,90% 2,40% 5,04%
Поврат на капиталот (ROE) 7,19% 5,82% 12,37%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,25 8,32 4,16
Книговодствена вредност по акција 1.101,85 1.022,60 963,09
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,45 0,48 0,51
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ДС Смитх АД Скопје е компанија која се занимава со производство на хартија и амбалажа со седиште во Скопје. Покрај тоа компанијата се занимава и со собирање и рециклирање на стара хартија. Производната програма опфаќа широка палета на производи како плочи, кутии, гајби, натрон вреќи, кеси и рекламна хартија во ролни и табаци. Главен акционер на Комуна АД е словенската компанија Валкартон.

Управен одбор
Олгица Кржева - Прв Генерален директор
Зоран Трнавац - Втор Генерален директор
Дарко Калчев - член

Надзорен одбор
Жан Лиенхардт- Претседател
Золт Секете
Елмар Бидерман
Јонче Јачев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. Јавна опомена за котираното друштво ДС Смитх АД Скопје

  Јавна опомена за котираното друштво ДС Смитх АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKKOMU101010
Вкупно издадени ХВ
279.000
Последно тргување: 02.07.2018
Максимална цена:
400,00
Минимална цена:
400,00
Просечна цена:
400,00
Количина:
390
Промет:
156.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
400,00
Минимална цена:
400,00
Количина:
390
Промет:
156.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци