Издавач
Димко Митрев Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Димко Најдов бр.94
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Киров Атанас; Мери Кировска
Телефон
+389 43 232144
Факс
+389 43 234207
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 253.173 216.637 217.001
Оперативна добивка 5.367 5.578 6.902
Добивка по оданочување 261 913 453
Главнина 51.790 51.529 50.615
Вкупно обврски 148.757 144.618 140.666
Вкупно средства 200.704 196.147 191.281
Пазарна капитализација 7.400 7.400 7.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,12% 2,57% 3,18%
Нето добивка по акција (EPS) 6,53 22,83 11,33
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,13% 0,47% 0,24%
Поврат на капиталот (ROE) 0,50% 1,77% 0,89%
Коефициент цена/ добивка по акција 28,35 8,11 16,34
Книговодствена вредност по акција 1.294,75 1.288,23 1.265,38
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,14 0,15
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Друштвото за производство и трговоија на крзно и крзненни производи Димко Митрев АД увоз- извоз Велес е основано како претпријатие за сите видови на ќурчински производи на 29.05.1947 година и е трансформирано во акционерско друштво согласно ЗТД на 07.05.1997 година. Претежна дејност на друштвото доработка и боење на крзно и производство на предмети од крзно. Ги произведува следните производи: крзнени топлинки , крзнени теписи (ткаени и шиени) автопреслаки од природно крзно, производи од медицинско крзно (беби вреќи, крзнени ќебиња, ТИР форма идр.) ХТЗ ракавици, ХТЗ производи (технички бунди, шоферски бунди, заштитни елеци, работни одела и мантили) кожна и крзнена галантерија (вентијаги од напа, крзнени перничиња, теписерии, стапки др.). Производството е претежно ориентирано за извоз посебно спрема скандинавскиот пазар и пошироко.

Одбор на директори
Киров Атанас - Извршен директор
Богоевски Љубомир
Шоптрајанов Ангел
Јордановска Дилба
Савески Стеве

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. Исклучување од котација на акциите издадени од Статер банка АД Куманово и Димко Митрев АД Велес

  Исклучување од котација на акциите издадени од Статер банка АД Куманово и Димко Митрев АД Велес
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKDIMI101013
Вкупно издадени ХВ
40.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци