Издавач
Дебарски Бањи –Цапа АД Дебар
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.”8-ми Септември” бр. 9
Град
Дебар
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@bdcapa.com
Веб страница
Лице за контакт +
Тасим Баланца
Телефон
+389 46 831 424; +389 46 831 401
Факс
+389 46 831 401; +389 46 835 424
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 187.959 174.669 154.189
Оперативна добивка 43.707 43.095 32.251
Добивка по оданочување 38.658 36.509 26.487
Главнина 257.879 219.220 185.861
Вкупно обврски 82.421 110.607 118.992
Вкупно средства 340.300 329.827 304.853
Пазарна капитализација 32.550 32.550 32.550
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 23,25% 24,67% 20,92%
Нето добивка по акција (EPS) 1.840,86 1.738,52 1.261,29
Поврат на вкупните средства (ROA) 11,36% 11,07% 8,69%
Поврат на капиталот (ROE) 14,99% 16,65% 14,25%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,84 0,89 1,23
Книговодствена вредност по акција 12.279,95 10.439,05 8.850,52
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,13 0,15 0,18
Дивиденда по акција 293,00 150,00
Дивиденден принос 18,90% 0,00% 9,68%

Основната дејност на “Дебарски Бањи-Цапа” А.Д. Дебар е дејности на специјалистичка медицинска пракса

Одбор на Директори
Меџит Цапа- Претседател
Бајрам Цапа
Шпреза Цапа
Исмаилаки Ологу
Тасим Баланца

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Јавна опомена за котираните друштва АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје, Дебарски бањи Цапа АД Дебар и Благој Туфанов АД Радовиш

  На седницата одржана на 08.10.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKDEBA101018
Вкупно издадени ХВ
21.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци