Издавач
Централна кооперативна банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1732 бр. 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Борка Цветановска
Телефон
+389 2 3249 300
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 498.869 476.987 458.563
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 10.997 -5.100 1.261
Главнина 1.211.936 1.201.076 1.206.176
Вкупно обврски 8.001.662 7.435.104 7.207.935
Вкупно средства 9.213.598 8.636.180 8.414.111
Пазарна капитализација 387.161 287.605 340.149
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 19,88 -9,22 2,28
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,12% -0,06% 0,01%
Поврат на капиталот (ROE) 0,91% -0,42% 0,10%
Коефициент цена/ добивка по акција 35,21 - 269,75
Книговодствена вредност по акција 2.191,22 2.171,59 2.180,81
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,32 0,24 0,28
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Банката е правно лице чија основна дејност е прибирање на депозити и други повратни извори на средства од јавноста и одобрување на кредити во свое име и за своја сметка.

Надзорен одбор
Тихомир Атанасов - Претседател 
Георги Константинов
Христо Христов
Киро Костов
Љубен  Нанов
 

Управен одбор
Неделин Василев Валчев - Претседател
Орце Трајковски
Станимир Станчев

  1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSILB101014
Вкупно издадени ХВ
553.087
Последно тргување: 21.05.2019
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
700,00
Просечна цена:
700,00
Количина:
1.395
Промет:
976.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
700,00
Количина:
2.472
Промет:
1.730.400
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци