Издавач
Благој Ѓорев АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Алексо Демниевски-Баумар бр. 18
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kristal.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дилба Јордановска
Телефон
+389 43 233 855
Факс
+389 43 235 092
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 494.414 568.219 610.792
Оперативна добивка 26.358 17.346 16.926
Добивка по оданочување 8.558 199 541
Главнина 461.832 453.274 453.074
Вкупно обврски 377.540 427.807 370.849
Вкупно средства 839.372 881.081 823.923
Пазарна капитализација 147.060 180.600 185.760
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,33% 3,05% 2,77%
Нето добивка по акција (EPS) 16,59 0,39 1,05
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,02% 0,02% 0,07%
Поврат на капиталот (ROE) 1,85% 0,04% 0,12%
Коефициент цена/ добивка по акција 17,18 907,54 343,36
Книговодствена вредност по акција 895,02 878,44 878,05
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,32 0,40 0,41
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Прехрамбената индустрија “БЛАГОЈ ЃОРЕВ” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство.

Одбор на директори
Горанчо Лазов - извршен директор
Никола Варадинов
Дилба Јордановска
Васил Миовски
Гордана Лазова
Слободан Варадинов

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLAG101016
Вкупно издадени ХВ
516.000
Последно тргување: 12.11.2019
Максимална цена:
191,00
Минимална цена:
191,00
Просечна цена:
191,00
Количина:
380
Промет:
72.580
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
240,00
Минимална цена:
191,00
Количина:
3.721
Промет:
772.534
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци