Издавач
БИМ АД Свети Николе
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Железничка бр.164
Град
Свети Николе
Држава
Македонија
e-mail адреса
Веб страница
Лице за контакт +
Ѓорги Стојанов
Телефон
+389 32 455 177
Факс
+389 32 455 478
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 536.988 367.960 329.540
Оперативна добивка 54.421 54.694 52.668
Добивка по оданочување 50.206 48.701 47.947
Главнина 383.952 350.365 321.886
Вкупно обврски 4.321 13.725 9.159
Вкупно средства 388.273 364.090 331.045
Пазарна капитализација 102.566 73.218 73.218
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 10,13% 14,86% 15,98%
Нето добивка по акција (EPS) 4.943,97 4.795,77 4.721,52
Поврат на вкупните средства (ROA) 12,93% 13,38% 14,48%
Поврат на капиталот (ROE) 13,08% 13,90% 14,90%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,04 1,50 1,53
Книговодствена вредност по акција 37.809,16 34.501,72 31.697,29
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,27 0,21 0,23
Дивиденда по акција 1.765,00 1.667,00 1.667,00
Дивиденден принос 17,48% 23,12% 23,12%

Главна дејност на БИМ АД Свети Николе е производство на материјали за хидроизолација на база битумен. БИМ АД Свети Николе е единствен производител на битуменски хидроизолациони материјали во Македонија.

Одборот на директори
Стојанче Стојанов, Претседател
Ѓорѓи Стојанов
Владимир Гилев
Слободан Ивановски
Тане Бошев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBIMS101013
Вкупно издадени ХВ
10.155
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци