Издавач
Бетон АД Штип
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Ванчо Прќе бр.119
Град
Штип
Држава
Македонија
e-mail адреса
admin@beton-stip.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дипл.ел.инг.Мијалчев Ванче
Телефон
+389 32 390 466
Факс
+389 32 384 484
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 320.215 413.122 846.078
Оперативна добивка -74.416 -48.321 10.710
Добивка по оданочување -53.688 -55.621 23.388
Главнина 225.433 279.122 338.083
Вкупно обврски 816.742 903.782 1.057.317
Вкупно средства 1.042.175 1.182.904 1.395.400
Пазарна капитализација 78.842 66.886 65.465
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -23,24% -11,70% 1,27%
Нето добивка по акција (EPS) -1.284,28 -1.330,52 559,47
Поврат на вкупните средства (ROA) -5,15% -4,70% 1,68%
Поврат на капиталот (ROE) -23,82% -19,93% 6,92%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 2,80
Книговодствена вредност по акција 5.392,62 6.676,92 8.087,34
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,35 0,24 0,19
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Бетон АД Штип е градежништво, изградба на стамбени и нестамбени згради на целата територија на Р. Македонија

Одбор на директори 
Ванче Мијалчев - Генерален директор 
Дејан Панделески - Претседател
Тодор Мирчевски 
Јордан Камчев
Сашко Бошков

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. Јавна опомена за котираното друштво Бетон АД Штип

  Јавна опомена за котираното друштво Бетон АД Штип
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBETO101014
Вкупно издадени ХВ
41.804
Последно тргување: 17.07.2018
Максимална цена:
1.886,00
Минимална цена:
1.886,00
Просечна цена:
1.886,00
Количина:
10
Промет:
18.860
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.886,00
Минимална цена:
1.886,00
Количина:
8.469
Промет:
15.972.534
Број на трансакции:
12

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци