Издавач
Бетон АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. “Миле Поп Јорданов“ бр.32 А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
direkcija@beton.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Бобан Станојевиќ
Телефон
+389 2 55 13 700
Факс
+389 2 30 80 207
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 901.395 1.646.784 1.291.184
Оперативна добивка -759.316 320 39.273
Добивка по оданочување -786.839 -9.391 14.097
Главнина 1.317.249 2.104.088 2.114.411
Вкупно обврски 1.617.612 1.612.925 1.539.937
Вкупно средства 2.968.578 3.719.161 3.654.908
Пазарна капитализација 202.370 330.155 402.979
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -84,24% 0,02% 3,04%
Нето добивка по акција (EPS) -14.421,01 -172,12 258,37
Поврат на вкупните средства (ROA) -26,51% -0,25% 0,39%
Поврат на капиталот (ROE) -59,73% -0,45% 0,67%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 28,59
Книговодствена вредност по акција 24.142,24 38.563,25 38.752,45
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,15 0,16 0,19
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ДГ Бетон АД Скопје е компанија чија основна дејност е во областа на градежништвото. Основните активности на компанијата се истражување, проектирање, изградба и надзор на стамбени и деловни згради, како и на индустриски и јавни објекти. Други активности на компанијата се репарација, адаптација и реизградба на веќе постоечки објекти, производство и трговија со материјали за градежништво, одржување и транспорт на градежна опрема,изведување на електро и водоводни инсталациони работи во градежништвото, браварски работи и сл. Исто така за своите клиенти ДГ Бетон подготвува техничко-инвестициона документација, како и дополнителна документација во зависнот од потребите на проектот. Компанијата покрај канцелариите во Р.Македонија, има отворено свои претставништва и во Германија, Чешка, Либиа, Украина, Србија и Русија.

Одбор на директори
Јорданов Минчо - Претседател
Горан Мауровски - Извршен директор
Снежана Силјановска
Ана Јорданова
Наташа Јорданова Мауровска
Илија Марков
 

 1. Внесување на издавачот Бетон АД Скопје на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачот Бетон АД Скопје на „Листата за набљудување“
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKBESK101019
Вкупно издадени ХВ
54.562
Последно тргување: 14.09.2022
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
1.500,00
Просечна цена:
1.500,00
Количина:
70
Промет:
105.000
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
4.001,00
Минимална цена:
1.500,00
Количина:
769
Промет:
1.830.535
Број на трансакции:
35

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци