Издавач
Бетон АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. “Миле Поп Јорданов“ бр.32 А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
direkcija@beton.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Бобан Станојевиќ
Телефон
+389 2 55 13 700
Факс
+389 2 30 80 207
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.646.784 1.291.184 2.169.679
Оперативна добивка 320 39.273 78.440
Добивка по оданочување -9.391 14.097 27.087
Главнина 2.104.088 2.114.411 2.100.314
Вкупно обврски 1.612.925 1.539.937 1.984.980
Вкупно средства 3.719.161 3.654.908 4.092.856
Пазарна капитализација 330.155 402.979 491.058
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,02% 3,04% 3,62%
Нето добивка по акција (EPS) -172,12 258,37 496,44
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,25% 0,39% 0,66%
Поврат на капиталот (ROE) -0,45% 0,67% 1,29%
Коефициент цена/ добивка по акција - 28,59 18,13
Книговодствена вредност по акција 38.563,25 38.752,45 38.494,08
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,19 0,23
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ДГ Бетон АД Скопје е компанија чија основна дејност е во областа на градежништвото. Основните активности на компанијата се истражување, проектирање, изградба и надзор на стамбени и деловни згради, како и на индустриски и јавни објекти. Други активности на компанијата се репарација, адаптација и реизградба на веќе постоечки објекти, производство и трговија со материјали за градежништво, одржување и транспорт на градежна опрема,изведување на електро и водоводни инсталациони работи во градежништвото, браварски работи и сл. Исто така за своите клиенти ДГ Бетон подготвува техничко-инвестициона документација, како и дополнителна документација во зависнот од потребите на проектот. Компанијата покрај канцелариите во Р.Македонија, има отворено свои претставништва и во Германија, Чешка, Либиа, Украина, Србија и Русија.

Одбор на директори
Јорданов Минчо - Претседател
Горан Мауровски - Извршен директор
Снежана Силјановска
Ана Јорданова
Наташа Јорданова Мауровска
Илија Марков
 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Јавна опомена за котираните друштва Бетон АД Скопје, Неметали Огражден АД Струмица, РЖ Економика АД Скопје и Силекс АД Кратово

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKBESK101019
Вкупно издадени ХВ
54.562
Последно тргување: 13.09.2021
Максимална цена:
3.601,00
Минимална цена:
3.601,00
Просечна цена:
3.601,00
Количина:
10
Промет:
36.010
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.600,00
Минимална цена:
3.601,00
Количина:
1.260
Промет:
7.113.014
Број на трансакции:
71

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци