Издавач
Бетон АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. “Миле Поп Јорданов“ бр.32 А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
direkcija@beton.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Татјана Ацковска
Телефон
+389 2 55 13 700
Факс
+389 2 30 80 207
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.898.009 2.209.214 2.594.290
Оперативна добивка 73.395 38.812 50.890
Добивка по оданочување 35.462 85.888 90.096
Главнина 2.073.224 2.127.195 2.108.963
Вкупно обврски 2.022.158 1.988.128 2.010.615
Вкупно средства 4.095.382 4.115.323 4.119.578
Пазарна капитализација 561.989 578.357 300.146
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,87% 1,76% 1,96%
Нето добивка по акција (EPS) 649,94 1.574,14 1.651,26
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,87% 2,09% 2,19%
Поврат на капиталот (ROE) 1,71% 4,04% 4,27%
Коефициент цена/ добивка по акција 15,85 6,73 3,33
Книговодствена вредност по акција 37.997,58 38.986,75 38.652,60
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,27 0,27 0,14
Дивиденда по акција 1.300,00 1.240,00
Дивиденден принос 0,00% 12,26% 22,54%

ДГ Бетон АД Скопје е компанија чија основна дејност е во областа на градежништвото. Основните активности на компанијата се истражување, проектирање, изградба и надзор на стамбени и деловни згради, како и на индустриски и јавни објекти. Други активности на компанијата се репарација, адаптација и реизградба на веќе постоечки објекти, производство и трговија со материјали за градежништво, одржување и транспорт на градежна опрема,изведување на електро и водоводни инсталациони работи во градежништвото, браварски работи и сл. Исто така за своите клиенти ДГ Бетон подготвува техничко-инвестициона документација, како и дополнителна документација во зависнот од потребите на проектот. Компанијата покрај канцелариите во Р.Македонија, има отворено свои претставништва и во Германија, Чешка, Либиа, Украина, Србија и Русија.

Одбор на директори
Јорданов Минчо - Претседател
Дејан Нешковиќ - Извршен директор
Снежана Силјановска
Ана Јорданова
Татјана Тарута
Илија Марков
 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKBESK101019
Вкупно издадени ХВ
54.562
Последно тргување: 12.12.2018
Максимална цена:
9.000,00
Минимална цена:
9.000,00
Просечна цена:
9.000,00
Количина:
1
Промет:
9.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
11.000,00
Минимална цена:
7.663,00
Количина:
1.794
Промет:
17.249.357
Број на трансакции:
215

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци