Издавач
Бетон АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. “Миле Поп Јорданов“ бр.32 А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
direkcija@beton.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Татјана Ацковска
Телефон
+389 2 55 13 700
Факс
+389 2 30 80 207
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 2.169.679 1.898.009 2.209.214
Оперативна добивка 78.440 73.395 38.812
Добивка по оданочување 27.087 35.462 85.888
Главнина 2.100.314 2.073.224 2.127.195
Вкупно обврски 1.984.980 2.022.158 1.988.128
Вкупно средства 4.092.856 4.095.382 4.115.323
Пазарна капитализација 491.058 561.989 578.357
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,62% 3,87% 1,76%
Нето добивка по акција (EPS) 496,44 649,94 1.574,14
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,66% 0,87% 2,09%
Поврат на капиталот (ROE) 1,29% 1,71% 4,04%
Коефициент цена/ добивка по акција 18,13 15,85 6,73
Книговодствена вредност по акција 38.494,08 37.997,58 38.986,75
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,23 0,27 0,27
Дивиденда по акција 1.300,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 12,26%

ДГ Бетон АД Скопје е компанија чија основна дејност е во областа на градежништвото. Основните активности на компанијата се истражување, проектирање, изградба и надзор на стамбени и деловни згради, како и на индустриски и јавни објекти. Други активности на компанијата се репарација, адаптација и реизградба на веќе постоечки објекти, производство и трговија со материјали за градежништво, одржување и транспорт на градежна опрема,изведување на електро и водоводни инсталациони работи во градежништвото, браварски работи и сл. Исто така за своите клиенти ДГ Бетон подготвува техничко-инвестициона документација, како и дополнителна документација во зависнот од потребите на проектот. Компанијата покрај канцелариите во Р.Македонија, има отворено свои претставништва и во Германија, Чешка, Либиа, Украина, Србија и Русија.

Одбор на директори
Јорданов Минчо - Претседател
Коста Глигориевски - в.д. Извршен директор
Снежана Силјановска
Ана Јорданова
Татјана Тарута
Илија Марков
 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Јавна опомена за котираните друштва Бетон АД Скопје, Неметали Огражден АД Струмица, РЖ Економика АД Скопје и Силекс АД Кратово

  На седницата одржана на 18.06.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKBESK101019
Вкупно издадени ХВ
54.562
Последно тргување: 14.01.2020
Максимална цена:
7.580,00
Минимална цена:
7.400,00
Просечна цена:
7.489,13
Количина:
92
Промет:
689.000
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
9.972,00
Минимална цена:
7.000,00
Количина:
1.110
Промет:
9.039.738
Број на трансакции:
126

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци