Издавач
Аутомакедонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.20
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Гордица Штерјева
Телефон
+389 2 3103 130
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 642.839 514.852 575.048
Оперативна добивка 13.639 11.931 18.221
Добивка по оданочување 4.436 5.312 16.376
Главнина 330.443 320.087 332.548
Вкупно обврски 307.260 248.237 232.449
Вкупно средства 637.703 568.324 564.997
Пазарна капитализација 197.905 148.552 176.612
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,12% 2,32% 3,17%
Нето добивка по акција (EPS) 53,75 64,37 198,43
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,70% 0,93% 2,90%
Поврат на капиталот (ROE) 1,34% 1,66% 4,92%
Коефициент цена/ добивка по акција 44,61 27,96 10,78
Книговодствена вредност по акција 4.003,97 3.878,48 4.029,47
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,60 0,46 0,53
Дивиденда по акција 70,92
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 3,31%

Основната дејност на друштвото е трговија со моторни возила и трговија на мало со делови за моторни возила.

Управен одбор 
Џон Кирил Јоновски - Претседател 
Зоран Дочински - Генерален директор
Јане Јаневски 
Филип Мојсовски
Марија Милошевска


Надзорен одбор 
Борче Илиоски 
Панче Нефтенов 
Ана Чешларова
Гордица Штерјева 
Кирил Колемишевски
Искра Клинкарова

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAUMK101016
Вкупно издадени ХВ
82.529
Последно тргување: 15.06.2020
Максимална цена:
2.200,00
Минимална цена:
2.200,00
Просечна цена:
2.200,00
Количина:
260
Промет:
572.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.400,00
Минимална цена:
2.000,00
Количина:
3.095
Промет:
6.684.202
Број на трансакции:
16

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци