Издавач
Аутомакедонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.20
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Гордица Штерјева
Телефон
+389 2 3103 130
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 514.852 575.048 546.150
Оперативна добивка 11.931 18.221 38.373
Добивка по оданочување 5.312 16.376 47.449
Главнина 320.087 332.548 327.672
Вкупно обврски 248.237 232.449 167.084
Вкупно средства 568.324 564.997 494.756
Пазарна капитализација 148.552 176.612 120.740
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,32% 3,17% 7,03%
Нето добивка по акција (EPS) 64,37 198,43 574,94
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,93% 2,90% 9,59%
Поврат на капиталот (ROE) 1,66% 4,92% 14,48%
Коефициент цена/ добивка по акција 27,96 10,78 2,54
Книговодствена вредност по акција 3.878,48 4.029,47 3.970,39
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,46 0,53 0,37
Дивиденда по акција 70,92 70,92
Дивиденден принос 0,00% 3,31% 4,85%

Основната дејност на друштвото е трговија со моторни возила и трговија на мало со делови за моторни возила.

Управен одбор 
Џон Кирил Јоновски - Претседател 
Зоран Дочински - Генерален директор
Јане Јаневски 
Филип Мојсовски
Марија Милошевска


Надзорен одбор 
Виолета Дуковска - Претседател 
Панче Нефтенов 
Ана Чешларова
Гордица Штерјева 
Кирил Колемишевски

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAUMK101016
Вкупно издадени ХВ
82.529
Последно тргување: 14.01.2020
Максимална цена:
2.398,00
Минимална цена:
2.398,00
Просечна цена:
2.398,00
Количина:
20
Промет:
47.960
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.398,00
Минимална цена:
1.900,00
Количина:
2.014
Промет:
3.994.102
Број на трансакции:
22

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци