Издавач
Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Индустриска бр. 15
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Влатко Панов
Телефон
+389 70 324 797
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 41.211 31.587 37.902
Оперативна добивка 2.215 980 4.735
Добивка по оданочување 1.018 71 4.125
Главнина 140.409 140.410 142.586
Вкупно обврски 40.085 41.131 3.663
Вкупно средства 180.495 181.541 145.635
Пазарна капитализација 15.122 15.122 15.122
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,37% 3,10% 12,49%
Нето добивка по акција (EPS) 50,49 3,52 204,59
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,56% 0,04% 2,83%
Поврат на капиталот (ROE) 0,73% 0,05% 2,89%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,85 212,98 3,67
Книговодствена вредност по акција 6.964,04 6.964,09 7.072,02
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,11 0,11 0,11
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци е изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра неспоменати на друго место. АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци врши услуги во делот на угостителството со организирање свечености, свадби и веселби во своите угостителски објекти. Друштвото врши услуги и преку издавање на магацински деловен простор, како и услуги на издавање деловен простор ладилник. Исто така, АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци издава и машини и опрема за утовар и истовар на стока.

Надзорен одбор
Пане Коцев - Претседател
Ацо Коруновски
Диме Ѓорчев
Управен одбор
Игор Панов - Претседател
Ќиро Панов
Диме Димитров
Јанаќи Јанев
Снежа Митрева

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
  2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAPTK101016
Вкупно издадени ХВ
20.162
Последно тргување: 04.03.2019
Максимална цена:
750,00
Минимална цена:
750,00
Просечна цена:
750,00
Количина:
20
Промет:
15.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
750,00
Минимална цена:
750,00
Количина:
20
Промет:
15.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци