Издавач
Агроплод АД Ресен
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 29-ти Ноември бр.6
Град
Ресен
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Телефон
+389 47 455 793
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 25.780 24.751 25.805
Оперативна добивка 6.351 -969 3.395
Добивка по оданочување 8.575 -1.002 2.513
Главнина 287.250 277.293 277.075
Вкупно обврски 141.064 140.015 101.771
Вкупно средства 428.314 417.308 378.846
Пазарна капитализација 250.198 250.198 250.198
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 24,64% -3,91% 13,16%
Нето добивка по акција (EPS) 407,85 -47,66 119,52
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,00% -0,24% 0,66%
Поврат на капиталот (ROE) 2,99% -0,36% 0,91%
Коефициент цена/ добивка по акција 29,18 - 99,57
Книговодствена вредност по акција 13.662,32 13.188,74 13.178,36
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,87 0,90 0,90
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Друштвото се одгледување на јаболчесто и коскесто овошје, како и угостителство и туризам.

Одбор на директори
Науме Стефановски - Генерален извршан директор
Ристо Новаковски
Томе Петковски
Александар Јањиќ
Климент Китановски

 1. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес
 2. Јавна опомена за котираното друштво Агроплод АД Ресен

  Јавна опомена за котираното друштво Агроплод АД Ресен
 3. Јавна опомена за котираното друштво Агроплод АД Ресен

  Јавна опомена за котираното друштво Агроплод АД Ресен
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAGRO101015
Вкупно издадени ХВ
21.025
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци