Издавач
Агроплод АД Ресен
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 29-ти Ноември бр.6
Град
Ресен
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Телефон
+389 47 455 793
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 34.479 25.780 24.751
Оперативна добивка 920 6.351 -969
Добивка по оданочување 6 8.575 -1.002
Главнина 285.163 287.250 277.293
Вкупно обврски 139.347 141.064 140.015
Вкупно средства 424.510 428.314 417.308
Пазарна капитализација 250.198 250.198 250.198
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,67% 24,64% -3,91%
Нето добивка по акција (EPS) 0,30 407,85 -47,66
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,00% 2,00% -0,24%
Поврат на капиталот (ROE) 0,00% 2,99% -0,36%
Коефициент цена/ добивка по акција 39.357,79 29,18 -
Книговодствена вредност по акција 13.563,06 13.662,32 13.188,74
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,88 0,87 0,90
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Друштвото се одгледување на јаболчесто и коскесто овошје, како и угостителство и туризам.

Одбор на директори
Науме Стефановски - Генерален извршан директор
Ристо Новаковски
Томе Петковски
Александар Јањиќ
Климент Китановски

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен

  Во продолжение можете да ја преземете Понудата за преземање...
 6. Јавна опомена за котираните друштва Агроплод АД Ресен, Идевелоп АД Скопје и Трудбеник АД Охрид

  На седницата одржана на 15.04.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 7. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Агроплод АД Ресен

  Во продолжение преземете го текстот на Намерата за објавување на понуда за преземање на....
 8. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје, Агроплод АД Ресен и Ветекс АД Велес

  На седницата одржана на 27.08.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 9. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес
 10. Јавна опомена за котираното друштво Агроплод АД Ресен

  Јавна опомена за котираното друштво Агроплод АД Ресен
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAGRO101015
Вкупно издадени ХВ
26.480
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци