Издавач
АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Широк сокак бр.62
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Огњан Циговски
Телефон
+389 47 224 777
Факс
/
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 93.830 78.224 76.084
Оперативна добивка 18.819 9.367 6.352
Добивка по оданочување 16.251 7.113 3.568
Главнина 53.691 37.440 30.327
Вкупно обврски 280.881 293.920 306.502
Вкупно средства 334.572 331.360 336.829
Пазарна капитализација 35.000 35.000 35.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 20,06% 11,97% 8,35%
Нето добивка по акција (EPS) 464,31 203,23 101,94
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,86% 2,15% 1,06%
Поврат на капиталот (ROE) 30,27% 19,00% 11,77%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,15 4,92 9,81
Книговодствена вредност по акција 1.534,03 1.069,71 866,49
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,65 0,93 1,15
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност што ја обавува АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола е давање
на угостителски услуги и услуги за сместување на домашни и странски
гости, во чиј состав влегуваат хотелот Епинал со 4* и хотелот Широк
сокак со 3* којшто располага со 23 соби и 2 деловни простории наменети за
издавање под закуп. Друштвото меѓу другото е регистрирано за вршење на
следните дејности:
- производство, преработка и продажба на храна;
- останати услуги од прехрана;
- производство и продажба на слаткарски производи;
- организирање на општествена исхрана;
- вршење на туристички и агенциски услуги; и
- трговија со мешовити стоки

Одбор на директори
Огњан Циговски
Александар Видоевски
Елена Мијаковска Јакимовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMABI101013
Вкупно издадени ХВ
35.000
Последно тргување: 16.10.2018
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Просечна цена:
1.000,00
Количина:
22
Промет:
22.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
22
Промет:
22.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци