Издавач
АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Маршал Тито Бр. ББ
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Огњан Циговски
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 78.224 76.084 74.922
Оперативна добивка 9.367 6.352 700
Добивка по оданочување 7.113 3.568 -1.855
Главнина 37.440 30.327 26.759
Вкупно обврски 293.920 306.502 309.858
Вкупно средства 331.360 336.829 336.617
Пазарна капитализација 35.000 35.000 35.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,97% 8,35% 0,93%
Нето добивка по акција (EPS) 203,23 101,94 -53,00
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,15% 1,06% -0,55%
Поврат на капиталот (ROE) 19,00% 11,77% -6,93%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,92 9,81 -
Книговодствена вредност по акција 1.069,71 866,49 764,54
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,93 1,15 1,31
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност што ја обавува АД УТТ МАКЕДОНИЈА Битола е давање
на угостителски услуги и услуги за сместување на домашни и странски
гости, во чиј состав влегуваат хотелот Епинал со 4* и хотелот Широк
сокак со 3* којшто располага со 23 соби и 2 деловни простории наменети за
издавање под закуп. Друштвото меѓу другото е регистрирано за вршење на
следните дејности:
- производство, преработка и продажба на храна;
- останати услуги од прехрана;
- производство и продажба на слаткарски производи;
- организирање на општествена исхрана;
- вршење на туристички и агенциски услуги; и
- трговија со мешовити стоки

Одбор на директори
Огњан Циговски
Александар Видоевски
Елена Мијаковска Јакимовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMABI101013
Вкупно издадени ХВ
35.000
Последно тргување: 16.10.2018
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Просечна цена:
1.000,00
Количина:
22
Промет:
22.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
59
Промет:
59.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци