Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 09 мај 2022
Вега Фондови АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор