Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 08 август 2019
Електрани на Северна Македонија АД Скопје - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето