Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 08 јуни 2022
Киро Дандаро АД Битола - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор