Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 07 февруари 2019
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД СКОПЈЕ - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор