Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 07 декември 2018
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето