Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 07 ноември 2018
Македонска пошта АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор