Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 07 октомври 2020
Даути Транспортшпед АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор