Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 06 септември 2019
ФК Шкендија АД Тетово - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор