Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 06 септември 2018
Вардар АД с. Брвеница - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето