Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 06 август 2019
Фимар Балкан АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор