Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 06 јули 2018
Еуросиг АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор Соглано член 166 точка 4 се објавуваат финансиски извештаи усвоени на годишно собрание. Објавните финансиски извештаи на 26.06.2018 не се усвоени на годишно собрание