Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 05 август 2019
Халк осигурување АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор