Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 05 октомври 2021
АД за стопа. со дел. прос. во државна сопст. - Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.