Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 05 октомври 2021
АД за стопа. со дел. прос. во државна сопст. - Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење