Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 04 јули 2022
СН Осигурителен брокер АД Битола - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор