Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 04 април 2024
Иново статус АД Скопје - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото.