Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 04 април 2019
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето